تبلیغات
افغانستان آزاد - معرفی شاعران افغانستان
افغانستان آزاد
جهان میهن من است ومهربانی دین من...
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


ما همان گودی پرانایی(بادبادک بازهایی)هستیم که این بار به جای گودی(بادبادک) خودمان پرواز کرده و به غربت امدیم.
myafghan وبلاگیست برای همبستگی برای افتخار.. افتخار به ملیتمان و کشورمان ..
وبلاگی دور از نژادپرستی هایی که مارا اواره کرده...

مدیر وبلاگ : ‏‎ ‎حنیفه قربانی
نظرسنجی
اگرقرارباشدشماکشورخودافغانستان را رنگی بکنیدکدام رنگ راانتخاب میکردین؟


قاضی عبدالواحد صدر صریر
محمد عیسی بلخی
داملا عزت الله
ملا محمد شریف بلخی
عبدالجلیل جلی
ملا مقبل مخدوم خلمی
حسین بن علی بیهقی هروی

نویسنده:حنیفه قربانی

قاضی عبدالواحد صدر صریر

قاضی عبدالواحد صدر صریر در سال 1224 هجری قمری در ولایت بلخ به دیدار جهان چشم گشود. سنین كودكی اش را در بخارا گذراند ودر آن جا از محضر استادان بزرگ خود علوم فقه، فلسفه، تصوف و صرف ونحو عربی را فرا گرفت. او به  خاطر كمالات معنوی وعلمی، در میان مردم ما وراء النهر شهرت واحترام خاص یافت. كریم الطبع و سخی مزاج بود. نثر را به به بهترین وجه می نوشت و نظم وشعر را به خوبی می سرود و در اشعارش از حضرت بیدل پیروی می نمود. آثار ارزشمندی در نثر وشعر از او به یادگار مانده است. وی در سال 1303 دنیا را ترك و به دیدار حق شتافت. این هم یك نمونه از غزل های شیرین اوست:

عكس رویت كرده گلشن دستگاه آیینه را                      هم برین معنی برم پیشت گواه آیینه را

غیر استقبال نازت نیست سامان غرور                              اندكی درجلوه آ، بشكن كلاه آیینه را

گر كنم با جلوة طاقت گدازت رو برو                            می شود جوهر زبان عذر خواه آیینه را

برخسوف مه سبب جز دوری خورشید نیست                   بر سر افتد بی رخت روز سیاه آیینه را

یك قلم مضمون نیرنگ خطت فهمیدنی است                 كرده اینجا جوهر آب زیر كاه آیینه را

طبع غمازت همان در زیر كلفت بهتر است                       زنگ شد در عیب جویی سدّ راه آیینه را

نیست جنس خود پسندی باب ارباب كمال                        یوسفی دارم كه داند قعر چاه آیینه را

جلوه مشتاق است حسن او چه سازد كس "صریر"          ورنه می كردم سیاه از دود آه آیینه را

محمد عیسی بلخی

محمد عیسی فرزند محمد نیاز بلخی درسال 1242 هجری قمری در شهر بخارا دیده به دیدار هستی آشناكرد. علوم متداوله را نزد پدرش فراگرفت سپس خود، مشغول تدریس گردید. او در شعر وادب، علوم عربی، خطاطی، تذهیب، میناتور وموسیقی بهرة وافی داشت و از طریق تحریر ،كتابت و تدریس امرار معاش می نمود. وی سفری نیز به حج شریف داشت. اشعارخویش را به پیروی از حضرت بیدل می سرود و برخی از ابیات مشكلة بیدل را در نثر مصنوع شرح كرده است. او در سال 1305 ه . ق از این جهان چشم فروبست و به دیار حق حضور یافت. این هم نمونه ای از سروده های اوست كه باهم می شنویم:

باز از پیمانه پیمانی به قلقل بسته ام                                            رنگ عیشی در هوای ساغر مل بسته ام

نا كسی ها بین كه در هنگامة عرض و نیاز                                 بر عدم هم زحمت بار تنزل بسته ام

 عضو عضوم زین چمن گلچین چندین ناله است                      تهمت فریاد بر منقار بلبل بسته ام

خاك هم گشتم همان گرد سرت گردنده ام                             یعنی از این دور مضمون تسلسل بسته ام

محرم ساز ادب جرأت فروش ناله است                                   ای نفس خون شوكه رنگی در تأمل بسته ام

خود فروشان در لباس فخر می نازند ومن                              اینقدر دانم كه بر پشت خری جل بسته ام

نیست عیسی جلوة منظور اسباب دلم                                      یك قلم زین رنگ ها چشم تغافل بسته ام

داملا عزت الله

داملا عزت الله فرزند ایشان توره خان  درشهر مزارشریف دیده به هستی گشود. تحصیلات ابتدایی را در همانجا به اكمال رسانید سپس برای ادامة تحصیل به فرارود رفت. طبابت ، حكمت وعلوم اسلامی را در فرارود آموخت سه پس به وطن برگشت. بعد از بازگشت دركنار حرم حضرت علی به تدریس پرداخت. مدتی را هم در شغل قضا ایفای وظیفه نمود. باشورش سردار محمد اسحاق خان در سال 1888 م. مجبور به ترك وطن شد و باردیگر در فرارود نزدیكی شهر ترمذ در قریه یی مربوط شیر آباد اقامت گزید. در آن جا مردم به  نام او مدرسه ای را اعمار نمودند كه وی مدت 15 سال در آن مدرسه به تدریس پرداخت.  بالاخره در سال 1904 م. بار زندگی فرو نهاد وبه جوار حق شتافت. مقبرة او در قریة صالح آباد كنار آرامگاه امیر حسین سادات می باشد. این هم یك غزل زیبا از او كه كام جان را به آن شیرین می سازیم:

بی جمالت گل به چشمم خار غیرت می زند                            سنبل از سودای زلفت فال وحشت می زند

در شب هجران به یاد عارض آن تند خو                                 موج مخمل برتن من نیش حسرت می زند

شمع سان از بس به حال خویش كردم گریه سر                        هر حباب اشك از آن جوش ندامت می زند

پرتوی از عكس رویت اوفتاد آیینه را                                      خانه اش زان رو لبالب موج حیرت می زند

"عزت" ما در بخارا با بخاری كرده خوی                                   پشت پا بر مسند اقبال وعزت می زند

ملا محمد شریف بلخی

ملا محمد شریف معتصم فرزند ملا محمد رحیم بلخی در ماوراء النهر زیست نمود و تحصیلات خود را نیز درهمانجا به پایة كمال رسانید. او درخط نستعلیق، جفر و اوقاف از سرامدان روزگارخود بود.بر شعر وادب تسلط كامل داشت و تجربه های فراوان در این زمینه كسب كرد. زمانی هم  در اسلامبول رفته و به نشر كتب پرداخت. زبان های فارسی، تركی وعربی را به خوبی می دانست. قصیدة ابوبكر صدیق  و قصیدة "برده" را به هرسه زبان مذكور مخمس ساخت. شیرین ومعتصم از تخلص های اوست. وی در اسلامبول دار دنیا را رها كرد و به  جاودانگان پیوست.

این هم یك غزل از او كه به شیوة بیدل سروده. باهم می شنویم:

سراپا رنگم از نیرنگ بی رنگی بنیادم                                زهستی تا عدم تكلیف دست صنع ایجادم

زماتم خانه ام شد آن چنان یغمای ویرانی                          نمی گردد به دست سعی اكنون هیچ آبادم

ز تمكین سخن چون كوه وقف گوش تسلیمم                    لب پاسخ به حرف هیچكس نشنیده نگشادم

به خون دل ز خوبان جهان چون دست بردارم                    مگر درمكتب عشق این سبق داده است استادم

دواندم ریشة امید واری ها دراین گلشن                            ز تحصیل ثمر عمریست همچون سرو آزادم

فلك را كرد چون دیوانگان سرگشته در عالم                    جنون طوفانی بیداد هجران پری زادم

ز دل تا دیده ام از مرده طبعی خانة ماتم                             شود آزرده خاطر "معتصم" هركس كند یادم

 

عبدالجلیل جلی

عبدالجلیل جلی فرزند میر عصمت الله عاصمی در سال 1309 ه . ق در ولسوالی خلم ولایت بدخشان دیده به هستی گشود.  وی علوم ادبی را در زادگاهش فراگرفت و در نقاشی وخطاطی تا پایة مهارت درس خواند. از قریحه سرشار شعری برخوردار بود. صنایع بدیعی را به خوبی می دانست. در اشعارش از صناعات لفظی ومعنوی به بهترین وجه استفاده می برد و شیوة بیدل را می پسندید. به نقل از مورخین، وی دیوان اشعاری نیز داشته است. او در سال 1337 ه . ق دنیا را وداع گفت و به سوی حق شتافت.

حال با غزلی از او لحظه ای دم را تر می كنیم:

غزال چشم شوخش نرگسستان درنظر دارد                  كمند از زلف و از ابرو به كف تیغ دو سر دارد

فتاده كاكلش بر دوش از حالم پریشان تر                      فدای كاكلش گردم كه از حالم خبر دارد

وفا دشمن بتی دارم كه از صبح بنا گوشش                   شب تاریك هجران پا در آغوش سحر دارد

ریاضت می دهد جا در حریم وصل عاشق را               ببین كز یك خمیدن چین بر ابرویش گذر دارد

اگر یك سجده واری نقش پایش حاصلم گردد           چه ممكن تا قیامت كس سرم از خاك بردارد

نهادم بر سر هر بیت یك حرفی ز نامش را                    نی كلكم "جلی" زین نام لطف نی شكر دارد

ملا مقبل مخدوم خلمی

ملا مقبل مخدوم خلمی شاعری است از خلم بلخ كه درعلوم عقلی ونقلی استاد محسوب می شد. وی در روزگار امیر مظفر ( 1860-1870 م ) در بخارا مورد توجه شاه قرار گرفت و به مقام ومنصبی دست یافت. وی در سال 1870 م در بخارا دار دنیا را ترك گفت و در همانجا به خاك سپرده شد. این شعر از او نقل شده است:

بخور می در گلستان تا گشاید عارضت گل گل                       همی نالیم از شوق گل رویت من وبلبل

رسوم می كشان آموز غیرت كن صراحی را                          دهد پیر مغان كم تر به مرد كم تحمل مل

به همت می توان از قطره قلزم را عیان كردن                       كه گردد كار جزئی پیش مردان توكل كل

رود تا غلغل طبل تو بر افلاك تا محشر                                سحر انداز آن هم در صف كرّ و بیان غلغل

رماند همچو آهو مردمان را نالة مقبل                                  پری را می زند ازشیشة من چار قل قلقل

حسین بن علی بیهقی هروی

حسین بن علی بیهقی هروی ملقب به كمال الدین مشهور به واعظ كاشفی، از مشایخ و اندیشمندان بزرگ قرن نهم هجری است. تاریخ تولدش دقیقاً مشخص نیست. او یكی از فضلا،  نویسندگان وشعرای بزرگ هرات می باشد. در وعظ و خطابه از توانمندی خاصی برخوردار بود . درمحافل ومجالس بزرگ به خطابه وسخنرانی می پرداخت.در علوم فقه، تفسیر، حدیث، ریاضی،تاریخ،تصوف ،اخلاق و خط از علمای بزرگ عصر خود به شمار می رفت. حدود 37 كتاب به صورت چاپی و خطی در این مضامین از او به یاد گار مانده است. در تصوف از سلوك نقشبندیه پیروی می نمود و از حمایت ها والطاف امیر علی شیرنوایی بهره مند بود و نزد سلطان حسین محترم شمرده می شد.  واعظ كاشفی در سرودن شعر نیز مهارت كامل داشت. شعر را با قوت تمام می سرود. وی در سال 910 ه. ق در شهر هرات دار دنیا را ترك گفت و به جاویدانگان پیوست. این هم نمونه ای از سروده های او كه باهم می شنویم:

رهروان دركار وما از كار خود غافل هنوز                     همرهان رفتند وما خوش خفته در منزل هنوز

چابكان گام وفا در ملك جان ودل زده                        ما زروی كاهلی در بند آب و گل هنوز

اهل دل از قعر بحر آورده گوهر ها به دست                  خاكساران طبیعت مانده بر ساحل هنوز

قامتش درجلوة ناز است و كوته همتان                         همچنان برشیوة سرو چمن مایل هنوز

گشته مجنون همدم لیلی به خلوتگاه انس                     مردم نظارگی را چشم برمحمل هنوز

گشته صرف قال وقیل مدرسه عمر عزیز                   دركتاب اصل حل ناگشته یك مشكل هنوز

"كاشفی!" در حیرتم كز نشئة ساقی عشق                 عالمی بی خود شدند ومحتسب غافل هنوز

 

نوع مطلب : شاعران معاصر، 
برچسب ها : معرفی شاعران معاصر،
لینک های مرتبط :
‏‎ ‎حنیفه قربانی
شنبه 21 دی 1392
سه شنبه 25 دی 1397 06:55 ق.ظ
It is not my first time to go to see this web site, i am brwsing this site
dailly and get fastidious facts from here every day.
یکشنبه 23 دی 1397 09:07 ق.ظ
I'm not sure where you're getting your information, but great topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for magnificent info I was looking for this information for my
mission.
شنبه 22 دی 1397 12:00 ب.ظ
I read this post completely on the topic of the comparison of most up-to-date and
earlier technologies, it's amazing article.
جمعه 21 دی 1397 03:49 ق.ظ
cpanca caica caoddwvda ca
چهارشنبه 19 دی 1397 08:36 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts on معرفی. Regards
یکشنبه 16 دی 1397 05:09 ب.ظ
This has to be the cutest funniest picture of a hamster ever.
Check out this picture of a hamster eating a cracker if you’re in need of a smile http://dapalan.com/A0LD
شنبه 15 دی 1397 03:48 ق.ظ
hage you found yoursself in an emergency situation plumbing circumstance and do nno recognize that to call?

Right here is the veey bext plumbing technicians in stafford call Stafford Plumbing
Pros, 1405 Garrisonville Rd, Stafford, VA 22556,
(540) 307-1149
پنجشنبه 13 دی 1397 05:23 ب.ظ
Hey There. I found your blog using msn. Thiis is a really well written article.
I'll make sure to bookmark it aand come back to read more
of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.
جمعه 7 دی 1397 04:01 ق.ظ
After I originally commented I appear to have clicked
the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve 4
emails with the exact same comment. Is there an easy method you can remove me from
that service? Thanks!
پنجشنبه 6 دی 1397 10:42 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted
at this site is in fact good.
چهارشنبه 5 دی 1397 04:43 ق.ظ
I have read so many articles about the blogger lovers except this piece of writing is actually
a fastidious article, keeep iit up.
دوشنبه 3 دی 1397 02:42 ق.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I find
this matter to be actually something that I
think I would never understand. It seems too complicated and very
broad for me. I'm looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!
دوشنبه 3 دی 1397 02:20 ق.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored
material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over
that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come
further formerly again since exactly the same nearly a lot
often inside case you shield this increase.
یکشنبه 2 دی 1397 06:07 ب.ظ
Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering which
blog platform are yyou using for this site? I'm getting tired of Wordpress because I've had problems with haclers and I'm looking at
options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of
a good platform.
جمعه 30 آذر 1397 02:04 ب.ظ
The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a
twenty five foot drop, just so she can be a youtube
sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.

I know this is completely off topic but I had to share it with
someone!
پنجشنبه 29 آذر 1397 09:55 ق.ظ
Very descriptive blog, I enjoyed that a lot. Will there be a part 2?
چهارشنبه 21 آذر 1397 04:33 ق.ظ
Genuinely no matter if someone doesn't know after that
its up to other visitors that they will help, so here it happens.
سه شنبه 20 آذر 1397 08:04 ب.ظ
Hi there are using Wordpress for your blog platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and
set up my own. Do you need any coding expertise to make your own blog?

Any help would be greatly appreciated!
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:59 ب.ظ

Regards, A lot of information.

only best offers 100mg cialis generic cialis pill online order a sample of cialis cialis online cost of cialis per pill cialis without a doctor's prescription prezzo cialis a buon mercato cialis diario compra cialis australian price cialis prezzo al pubblico
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:33 ب.ظ
Good post. I learn something totally new and challenging
on blogs I stumbleupon every day. It's always
useful to read content from other authors and practice a little somethijg from other websites.
سه شنبه 13 آذر 1397 05:39 ب.ظ

Amazing lots of excellent info!
cialis super kamagra generic cialis with dapoxetine cialis diario compra side effects of cialis comprar cialis 10 espa241a cialis daily reviews if a woman takes a mans cialis generico cialis mexico cialis sicuro in linea cialis generico postepay
سه شنبه 13 آذر 1397 06:23 ق.ظ

You actually suggested it fantastically!
cialis coupons interactions for cialis we choice free trial of cialis 40 mg cialis what if i take acheter cialis meilleur pri cialis 05 cialis professional from usa cheap cialis cialis tablets cialis rckenschmerzen
دوشنبه 12 آذر 1397 11:19 ب.ظ
I was able to find good info from your blog articles.
دوشنبه 12 آذر 1397 10:24 ب.ظ
This is the perfect site for everyone who would ljke to understand this topic.
You know a whole lot its almost hard to argue with yoou (not thhat I
personally will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that's been discdussed for many years.
Wonderfrul stuff, just great!
دوشنبه 12 آذر 1397 10:18 ب.ظ
I'vebeen surdfing on-line greater than 3 hours these days,
yet I by no means discovered any fascinating article like yours.
It's lovely worth enough for me. In my opinion, if alll website ownerrs and bloggers made eexcellent content material as you probably did, the net might be much more helpful than ever before.
دوشنبه 12 آذر 1397 06:22 ب.ظ

You have made your stand pretty effectively..
cialis taglich effetti del cialis tadalafil 20mg low cost cialis 20mg cialis for bph cialis cuantos mg hay viagra cialis levitra cialis en mexico precio cialis kamagra levitra the best choice cialis woman
دوشنبه 12 آذر 1397 06:04 ق.ظ

Kudos. A lot of knowledge.

cialis 5 effetti collaterali no prescription cialis cheap cialis dosage recommendations cialis alternative bulk cialis rx cialis para comprar comprar cialis 10 espa241a cialis daily acheter cialis meilleur pri we recommend cialis best buy
یکشنبه 11 آذر 1397 05:38 ق.ظ

Thanks a lot! Very good stuff!
prezzo cialis a buon mercato cialis cost we recommend cialis info generic cialis review uk cialis 5 mg only here cialis pills ou trouver cialis sur le net cheap cialis cialis online price cialis wal mart pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 12:20 ق.ظ
I like the helpful info you supply for your articles.
I will bookmark your blog and take a look at once more here frequently.
I'm somewhat sure I will be told plenty of new stuff proper here!
Good luck for the following!
شنبه 10 آذر 1397 03:21 ق.ظ
This information is worth everyone's attention. Where can I find out more?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی