تبلیغات
افغانستان آزاد - معرفی شاعران افغانستان
افغانستان آزاد
جهان میهن من است ومهربانی دین من...
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


ما همان گودی پرانایی(بادبادک بازهایی)هستیم که این بار به جای گودی(بادبادک) خودمان پرواز کرده و به غربت امدیم.
myafghan وبلاگیست برای همبستگی برای افتخار.. افتخار به ملیتمان و کشورمان ..
وبلاگی دور از نژادپرستی هایی که مارا اواره کرده...

مدیر وبلاگ : ‏‎ ‎حنیفه قربانی
نظرسنجی
اگرقرارباشدشماکشورخودافغانستان را رنگی بکنیدکدام رنگ راانتخاب میکردین؟


قاضی عبدالواحد صدر صریر
محمد عیسی بلخی
داملا عزت الله
ملا محمد شریف بلخی
عبدالجلیل جلی
ملا مقبل مخدوم خلمی
حسین بن علی بیهقی هروی

نویسنده:حنیفه قربانی

قاضی عبدالواحد صدر صریر

قاضی عبدالواحد صدر صریر در سال 1224 هجری قمری در ولایت بلخ به دیدار جهان چشم گشود. سنین كودكی اش را در بخارا گذراند ودر آن جا از محضر استادان بزرگ خود علوم فقه، فلسفه، تصوف و صرف ونحو عربی را فرا گرفت. او به  خاطر كمالات معنوی وعلمی، در میان مردم ما وراء النهر شهرت واحترام خاص یافت. كریم الطبع و سخی مزاج بود. نثر را به به بهترین وجه می نوشت و نظم وشعر را به خوبی می سرود و در اشعارش از حضرت بیدل پیروی می نمود. آثار ارزشمندی در نثر وشعر از او به یادگار مانده است. وی در سال 1303 دنیا را ترك و به دیدار حق شتافت. این هم یك نمونه از غزل های شیرین اوست:

عكس رویت كرده گلشن دستگاه آیینه را                      هم برین معنی برم پیشت گواه آیینه را

غیر استقبال نازت نیست سامان غرور                              اندكی درجلوه آ، بشكن كلاه آیینه را

گر كنم با جلوة طاقت گدازت رو برو                            می شود جوهر زبان عذر خواه آیینه را

برخسوف مه سبب جز دوری خورشید نیست                   بر سر افتد بی رخت روز سیاه آیینه را

یك قلم مضمون نیرنگ خطت فهمیدنی است                 كرده اینجا جوهر آب زیر كاه آیینه را

طبع غمازت همان در زیر كلفت بهتر است                       زنگ شد در عیب جویی سدّ راه آیینه را

نیست جنس خود پسندی باب ارباب كمال                        یوسفی دارم كه داند قعر چاه آیینه را

جلوه مشتاق است حسن او چه سازد كس "صریر"          ورنه می كردم سیاه از دود آه آیینه را

محمد عیسی بلخی

محمد عیسی فرزند محمد نیاز بلخی درسال 1242 هجری قمری در شهر بخارا دیده به دیدار هستی آشناكرد. علوم متداوله را نزد پدرش فراگرفت سپس خود، مشغول تدریس گردید. او در شعر وادب، علوم عربی، خطاطی، تذهیب، میناتور وموسیقی بهرة وافی داشت و از طریق تحریر ،كتابت و تدریس امرار معاش می نمود. وی سفری نیز به حج شریف داشت. اشعارخویش را به پیروی از حضرت بیدل می سرود و برخی از ابیات مشكلة بیدل را در نثر مصنوع شرح كرده است. او در سال 1305 ه . ق از این جهان چشم فروبست و به دیار حق حضور یافت. این هم نمونه ای از سروده های اوست كه باهم می شنویم:

باز از پیمانه پیمانی به قلقل بسته ام                                            رنگ عیشی در هوای ساغر مل بسته ام

نا كسی ها بین كه در هنگامة عرض و نیاز                                 بر عدم هم زحمت بار تنزل بسته ام

 عضو عضوم زین چمن گلچین چندین ناله است                      تهمت فریاد بر منقار بلبل بسته ام

خاك هم گشتم همان گرد سرت گردنده ام                             یعنی از این دور مضمون تسلسل بسته ام

محرم ساز ادب جرأت فروش ناله است                                   ای نفس خون شوكه رنگی در تأمل بسته ام

خود فروشان در لباس فخر می نازند ومن                              اینقدر دانم كه بر پشت خری جل بسته ام

نیست عیسی جلوة منظور اسباب دلم                                      یك قلم زین رنگ ها چشم تغافل بسته ام

داملا عزت الله

داملا عزت الله فرزند ایشان توره خان  درشهر مزارشریف دیده به هستی گشود. تحصیلات ابتدایی را در همانجا به اكمال رسانید سپس برای ادامة تحصیل به فرارود رفت. طبابت ، حكمت وعلوم اسلامی را در فرارود آموخت سه پس به وطن برگشت. بعد از بازگشت دركنار حرم حضرت علی به تدریس پرداخت. مدتی را هم در شغل قضا ایفای وظیفه نمود. باشورش سردار محمد اسحاق خان در سال 1888 م. مجبور به ترك وطن شد و باردیگر در فرارود نزدیكی شهر ترمذ در قریه یی مربوط شیر آباد اقامت گزید. در آن جا مردم به  نام او مدرسه ای را اعمار نمودند كه وی مدت 15 سال در آن مدرسه به تدریس پرداخت.  بالاخره در سال 1904 م. بار زندگی فرو نهاد وبه جوار حق شتافت. مقبرة او در قریة صالح آباد كنار آرامگاه امیر حسین سادات می باشد. این هم یك غزل زیبا از او كه كام جان را به آن شیرین می سازیم:

بی جمالت گل به چشمم خار غیرت می زند                            سنبل از سودای زلفت فال وحشت می زند

در شب هجران به یاد عارض آن تند خو                                 موج مخمل برتن من نیش حسرت می زند

شمع سان از بس به حال خویش كردم گریه سر                        هر حباب اشك از آن جوش ندامت می زند

پرتوی از عكس رویت اوفتاد آیینه را                                      خانه اش زان رو لبالب موج حیرت می زند

"عزت" ما در بخارا با بخاری كرده خوی                                   پشت پا بر مسند اقبال وعزت می زند

ملا محمد شریف بلخی

ملا محمد شریف معتصم فرزند ملا محمد رحیم بلخی در ماوراء النهر زیست نمود و تحصیلات خود را نیز درهمانجا به پایة كمال رسانید. او درخط نستعلیق، جفر و اوقاف از سرامدان روزگارخود بود.بر شعر وادب تسلط كامل داشت و تجربه های فراوان در این زمینه كسب كرد. زمانی هم  در اسلامبول رفته و به نشر كتب پرداخت. زبان های فارسی، تركی وعربی را به خوبی می دانست. قصیدة ابوبكر صدیق  و قصیدة "برده" را به هرسه زبان مذكور مخمس ساخت. شیرین ومعتصم از تخلص های اوست. وی در اسلامبول دار دنیا را رها كرد و به  جاودانگان پیوست.

این هم یك غزل از او كه به شیوة بیدل سروده. باهم می شنویم:

سراپا رنگم از نیرنگ بی رنگی بنیادم                                زهستی تا عدم تكلیف دست صنع ایجادم

زماتم خانه ام شد آن چنان یغمای ویرانی                          نمی گردد به دست سعی اكنون هیچ آبادم

ز تمكین سخن چون كوه وقف گوش تسلیمم                    لب پاسخ به حرف هیچكس نشنیده نگشادم

به خون دل ز خوبان جهان چون دست بردارم                    مگر درمكتب عشق این سبق داده است استادم

دواندم ریشة امید واری ها دراین گلشن                            ز تحصیل ثمر عمریست همچون سرو آزادم

فلك را كرد چون دیوانگان سرگشته در عالم                    جنون طوفانی بیداد هجران پری زادم

ز دل تا دیده ام از مرده طبعی خانة ماتم                             شود آزرده خاطر "معتصم" هركس كند یادم

 

عبدالجلیل جلی

عبدالجلیل جلی فرزند میر عصمت الله عاصمی در سال 1309 ه . ق در ولسوالی خلم ولایت بدخشان دیده به هستی گشود.  وی علوم ادبی را در زادگاهش فراگرفت و در نقاشی وخطاطی تا پایة مهارت درس خواند. از قریحه سرشار شعری برخوردار بود. صنایع بدیعی را به خوبی می دانست. در اشعارش از صناعات لفظی ومعنوی به بهترین وجه استفاده می برد و شیوة بیدل را می پسندید. به نقل از مورخین، وی دیوان اشعاری نیز داشته است. او در سال 1337 ه . ق دنیا را وداع گفت و به سوی حق شتافت.

حال با غزلی از او لحظه ای دم را تر می كنیم:

غزال چشم شوخش نرگسستان درنظر دارد                  كمند از زلف و از ابرو به كف تیغ دو سر دارد

فتاده كاكلش بر دوش از حالم پریشان تر                      فدای كاكلش گردم كه از حالم خبر دارد

وفا دشمن بتی دارم كه از صبح بنا گوشش                   شب تاریك هجران پا در آغوش سحر دارد

ریاضت می دهد جا در حریم وصل عاشق را               ببین كز یك خمیدن چین بر ابرویش گذر دارد

اگر یك سجده واری نقش پایش حاصلم گردد           چه ممكن تا قیامت كس سرم از خاك بردارد

نهادم بر سر هر بیت یك حرفی ز نامش را                    نی كلكم "جلی" زین نام لطف نی شكر دارد

ملا مقبل مخدوم خلمی

ملا مقبل مخدوم خلمی شاعری است از خلم بلخ كه درعلوم عقلی ونقلی استاد محسوب می شد. وی در روزگار امیر مظفر ( 1860-1870 م ) در بخارا مورد توجه شاه قرار گرفت و به مقام ومنصبی دست یافت. وی در سال 1870 م در بخارا دار دنیا را ترك گفت و در همانجا به خاك سپرده شد. این شعر از او نقل شده است:

بخور می در گلستان تا گشاید عارضت گل گل                       همی نالیم از شوق گل رویت من وبلبل

رسوم می كشان آموز غیرت كن صراحی را                          دهد پیر مغان كم تر به مرد كم تحمل مل

به همت می توان از قطره قلزم را عیان كردن                       كه گردد كار جزئی پیش مردان توكل كل

رود تا غلغل طبل تو بر افلاك تا محشر                                سحر انداز آن هم در صف كرّ و بیان غلغل

رماند همچو آهو مردمان را نالة مقبل                                  پری را می زند ازشیشة من چار قل قلقل

حسین بن علی بیهقی هروی

حسین بن علی بیهقی هروی ملقب به كمال الدین مشهور به واعظ كاشفی، از مشایخ و اندیشمندان بزرگ قرن نهم هجری است. تاریخ تولدش دقیقاً مشخص نیست. او یكی از فضلا،  نویسندگان وشعرای بزرگ هرات می باشد. در وعظ و خطابه از توانمندی خاصی برخوردار بود . درمحافل ومجالس بزرگ به خطابه وسخنرانی می پرداخت.در علوم فقه، تفسیر، حدیث، ریاضی،تاریخ،تصوف ،اخلاق و خط از علمای بزرگ عصر خود به شمار می رفت. حدود 37 كتاب به صورت چاپی و خطی در این مضامین از او به یاد گار مانده است. در تصوف از سلوك نقشبندیه پیروی می نمود و از حمایت ها والطاف امیر علی شیرنوایی بهره مند بود و نزد سلطان حسین محترم شمرده می شد.  واعظ كاشفی در سرودن شعر نیز مهارت كامل داشت. شعر را با قوت تمام می سرود. وی در سال 910 ه. ق در شهر هرات دار دنیا را ترك گفت و به جاویدانگان پیوست. این هم نمونه ای از سروده های او كه باهم می شنویم:

رهروان دركار وما از كار خود غافل هنوز                     همرهان رفتند وما خوش خفته در منزل هنوز

چابكان گام وفا در ملك جان ودل زده                        ما زروی كاهلی در بند آب و گل هنوز

اهل دل از قعر بحر آورده گوهر ها به دست                  خاكساران طبیعت مانده بر ساحل هنوز

قامتش درجلوة ناز است و كوته همتان                         همچنان برشیوة سرو چمن مایل هنوز

گشته مجنون همدم لیلی به خلوتگاه انس                     مردم نظارگی را چشم برمحمل هنوز

گشته صرف قال وقیل مدرسه عمر عزیز                   دركتاب اصل حل ناگشته یك مشكل هنوز

"كاشفی!" در حیرتم كز نشئة ساقی عشق                 عالمی بی خود شدند ومحتسب غافل هنوز

 

نوع مطلب : شاعران معاصر، 
برچسب ها : معرفی شاعران معاصر،
لینک های مرتبط :
‏‎ ‎حنیفه قربانی
شنبه 21 دی 1392
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:46 ق.ظ

Incredible all kinds of terrific material.
viagra buy no prescription cheap online pharmacy usa order viagra without rx online buy viagra uk cheap buy sildenafil viagra buy real viagra sildenafil pills how can you buy viagra kamagra how to buy viagra online
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:25 ب.ظ

Regards! Ample data.

low dose cialis blood pressure tadalafil 20 mg price cialis wal mart pharmacy low dose cialis blood pressure cialis daily dose generic side effects of cialis cialis savings card cialis 5 mg 200 cialis coupon are there generic cialis
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 02:22 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
buy viagra online next day delivery uk viagra viagr buying generic viagra online online pharmacy viagra generic buy viagra cheap uk how to safely buy viagra online buy viagra now online buy sildenafil viagra viagra alternative
شنبه 4 فروردین 1397 12:25 ب.ظ

You explained that terrifically!
cialis flussig cialis coupon ou acheter du cialis pas cher the best choice cialis woman 5 mg cialis coupon printable does cialis cause gout generico cialis mexico cialis kaufen generic cialis soft gels tesco price cialis
سه شنبه 29 اسفند 1396 07:22 ب.ظ

You stated it terrifically.
cialis diario compra cialis for bph cialis 20 mg effectiveness dose size of cialis how to purchase cialis on line cialis 30 day trial coupon cialis cipla best buy generic cialis levitra online cialis tadalafilo
شنبه 14 مرداد 1396 04:49 ق.ظ
Wow, amazing blog layout! How lengthy have you been running a blog for?
you make blogging look easy. The overall glance of your web site is excellent, as well as the content material!
دوشنبه 5 تیر 1396 04:17 ق.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که
صدایی دلنشین در آیا نه نشستن
بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما
موفق به من مؤمن اما فقط برای کوتاه
در حالی که. من با این حال کردم مشکل خود
را با فراز در مفروضات و یک
خواهد را خوب به پر همه کسانی شکاف.

در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان در گم.
یکشنبه 20 فروردین 1396 11:33 ب.ظ
Very rapidly this website will be famous amid all blogging viewers, due to
it's nice content
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی