تبلیغات
افغانستان آزاد - معرفی شاعران افغانستان
افغانستان آزاد
جهان میهن من است ومهربانی دین من...
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


ما همان گودی پرانایی(بادبادک بازهایی)هستیم که این بار به جای گودی(بادبادک) خودمان پرواز کرده و به غربت امدیم.
myafghan وبلاگیست برای همبستگی برای افتخار.. افتخار به ملیتمان و کشورمان ..
وبلاگی دور از نژادپرستی هایی که مارا اواره کرده...

لینک اینستاگرام
http://instagram.com/_u/hanifehghorbani

مدیر وبلاگ : ‏‎ ‎حنیفه قربانی
نظرسنجی
اگرقرارباشدشماکشورخودافغانستان را رنگی بکنیدکدام رنگ راانتخاب میکردین؟


قاضی عبدالواحد صدر صریر
محمد عیسی بلخی
داملا عزت الله
ملا محمد شریف بلخی
عبدالجلیل جلی
ملا مقبل مخدوم خلمی
حسین بن علی بیهقی هروی

نویسنده:حنیفه قربانی

قاضی عبدالواحد صدر صریر

قاضی عبدالواحد صدر صریر در سال 1224 هجری قمری در ولایت بلخ به دیدار جهان چشم گشود. سنین كودكی اش را در بخارا گذراند ودر آن جا از محضر استادان بزرگ خود علوم فقه، فلسفه، تصوف و صرف ونحو عربی را فرا گرفت. او به  خاطر كمالات معنوی وعلمی، در میان مردم ما وراء النهر شهرت واحترام خاص یافت. كریم الطبع و سخی مزاج بود. نثر را به به بهترین وجه می نوشت و نظم وشعر را به خوبی می سرود و در اشعارش از حضرت بیدل پیروی می نمود. آثار ارزشمندی در نثر وشعر از او به یادگار مانده است. وی در سال 1303 دنیا را ترك و به دیدار حق شتافت. این هم یك نمونه از غزل های شیرین اوست:

عكس رویت كرده گلشن دستگاه آیینه را                      هم برین معنی برم پیشت گواه آیینه را

غیر استقبال نازت نیست سامان غرور                              اندكی درجلوه آ، بشكن كلاه آیینه را

گر كنم با جلوة طاقت گدازت رو برو                            می شود جوهر زبان عذر خواه آیینه را

برخسوف مه سبب جز دوری خورشید نیست                   بر سر افتد بی رخت روز سیاه آیینه را

یك قلم مضمون نیرنگ خطت فهمیدنی است                 كرده اینجا جوهر آب زیر كاه آیینه را

طبع غمازت همان در زیر كلفت بهتر است                       زنگ شد در عیب جویی سدّ راه آیینه را

نیست جنس خود پسندی باب ارباب كمال                        یوسفی دارم كه داند قعر چاه آیینه را

جلوه مشتاق است حسن او چه سازد كس "صریر"          ورنه می كردم سیاه از دود آه آیینه را

محمد عیسی بلخی

محمد عیسی فرزند محمد نیاز بلخی درسال 1242 هجری قمری در شهر بخارا دیده به دیدار هستی آشناكرد. علوم متداوله را نزد پدرش فراگرفت سپس خود، مشغول تدریس گردید. او در شعر وادب، علوم عربی، خطاطی، تذهیب، میناتور وموسیقی بهرة وافی داشت و از طریق تحریر ،كتابت و تدریس امرار معاش می نمود. وی سفری نیز به حج شریف داشت. اشعارخویش را به پیروی از حضرت بیدل می سرود و برخی از ابیات مشكلة بیدل را در نثر مصنوع شرح كرده است. او در سال 1305 ه . ق از این جهان چشم فروبست و به دیار حق حضور یافت. این هم نمونه ای از سروده های اوست كه باهم می شنویم:

باز از پیمانه پیمانی به قلقل بسته ام                                            رنگ عیشی در هوای ساغر مل بسته ام

نا كسی ها بین كه در هنگامة عرض و نیاز                                 بر عدم هم زحمت بار تنزل بسته ام

 عضو عضوم زین چمن گلچین چندین ناله است                      تهمت فریاد بر منقار بلبل بسته ام

خاك هم گشتم همان گرد سرت گردنده ام                             یعنی از این دور مضمون تسلسل بسته ام

محرم ساز ادب جرأت فروش ناله است                                   ای نفس خون شوكه رنگی در تأمل بسته ام

خود فروشان در لباس فخر می نازند ومن                              اینقدر دانم كه بر پشت خری جل بسته ام

نیست عیسی جلوة منظور اسباب دلم                                      یك قلم زین رنگ ها چشم تغافل بسته ام

داملا عزت الله

داملا عزت الله فرزند ایشان توره خان  درشهر مزارشریف دیده به هستی گشود. تحصیلات ابتدایی را در همانجا به اكمال رسانید سپس برای ادامة تحصیل به فرارود رفت. طبابت ، حكمت وعلوم اسلامی را در فرارود آموخت سه پس به وطن برگشت. بعد از بازگشت دركنار حرم حضرت علی به تدریس پرداخت. مدتی را هم در شغل قضا ایفای وظیفه نمود. باشورش سردار محمد اسحاق خان در سال 1888 م. مجبور به ترك وطن شد و باردیگر در فرارود نزدیكی شهر ترمذ در قریه یی مربوط شیر آباد اقامت گزید. در آن جا مردم به  نام او مدرسه ای را اعمار نمودند كه وی مدت 15 سال در آن مدرسه به تدریس پرداخت.  بالاخره در سال 1904 م. بار زندگی فرو نهاد وبه جوار حق شتافت. مقبرة او در قریة صالح آباد كنار آرامگاه امیر حسین سادات می باشد. این هم یك غزل زیبا از او كه كام جان را به آن شیرین می سازیم:

بی جمالت گل به چشمم خار غیرت می زند                            سنبل از سودای زلفت فال وحشت می زند

در شب هجران به یاد عارض آن تند خو                                 موج مخمل برتن من نیش حسرت می زند

شمع سان از بس به حال خویش كردم گریه سر                        هر حباب اشك از آن جوش ندامت می زند

پرتوی از عكس رویت اوفتاد آیینه را                                      خانه اش زان رو لبالب موج حیرت می زند

"عزت" ما در بخارا با بخاری كرده خوی                                   پشت پا بر مسند اقبال وعزت می زند

ملا محمد شریف بلخی

ملا محمد شریف معتصم فرزند ملا محمد رحیم بلخی در ماوراء النهر زیست نمود و تحصیلات خود را نیز درهمانجا به پایة كمال رسانید. او درخط نستعلیق، جفر و اوقاف از سرامدان روزگارخود بود.بر شعر وادب تسلط كامل داشت و تجربه های فراوان در این زمینه كسب كرد. زمانی هم  در اسلامبول رفته و به نشر كتب پرداخت. زبان های فارسی، تركی وعربی را به خوبی می دانست. قصیدة ابوبكر صدیق  و قصیدة "برده" را به هرسه زبان مذكور مخمس ساخت. شیرین ومعتصم از تخلص های اوست. وی در اسلامبول دار دنیا را رها كرد و به  جاودانگان پیوست.

این هم یك غزل از او كه به شیوة بیدل سروده. باهم می شنویم:

سراپا رنگم از نیرنگ بی رنگی بنیادم                                زهستی تا عدم تكلیف دست صنع ایجادم

زماتم خانه ام شد آن چنان یغمای ویرانی                          نمی گردد به دست سعی اكنون هیچ آبادم

ز تمكین سخن چون كوه وقف گوش تسلیمم                    لب پاسخ به حرف هیچكس نشنیده نگشادم

به خون دل ز خوبان جهان چون دست بردارم                    مگر درمكتب عشق این سبق داده است استادم

دواندم ریشة امید واری ها دراین گلشن                            ز تحصیل ثمر عمریست همچون سرو آزادم

فلك را كرد چون دیوانگان سرگشته در عالم                    جنون طوفانی بیداد هجران پری زادم

ز دل تا دیده ام از مرده طبعی خانة ماتم                             شود آزرده خاطر "معتصم" هركس كند یادم

 

عبدالجلیل جلی

عبدالجلیل جلی فرزند میر عصمت الله عاصمی در سال 1309 ه . ق در ولسوالی خلم ولایت بدخشان دیده به هستی گشود.  وی علوم ادبی را در زادگاهش فراگرفت و در نقاشی وخطاطی تا پایة مهارت درس خواند. از قریحه سرشار شعری برخوردار بود. صنایع بدیعی را به خوبی می دانست. در اشعارش از صناعات لفظی ومعنوی به بهترین وجه استفاده می برد و شیوة بیدل را می پسندید. به نقل از مورخین، وی دیوان اشعاری نیز داشته است. او در سال 1337 ه . ق دنیا را وداع گفت و به سوی حق شتافت.

حال با غزلی از او لحظه ای دم را تر می كنیم:

غزال چشم شوخش نرگسستان درنظر دارد                  كمند از زلف و از ابرو به كف تیغ دو سر دارد

فتاده كاكلش بر دوش از حالم پریشان تر                      فدای كاكلش گردم كه از حالم خبر دارد

وفا دشمن بتی دارم كه از صبح بنا گوشش                   شب تاریك هجران پا در آغوش سحر دارد

ریاضت می دهد جا در حریم وصل عاشق را               ببین كز یك خمیدن چین بر ابرویش گذر دارد

اگر یك سجده واری نقش پایش حاصلم گردد           چه ممكن تا قیامت كس سرم از خاك بردارد

نهادم بر سر هر بیت یك حرفی ز نامش را                    نی كلكم "جلی" زین نام لطف نی شكر دارد

ملا مقبل مخدوم خلمی

ملا مقبل مخدوم خلمی شاعری است از خلم بلخ كه درعلوم عقلی ونقلی استاد محسوب می شد. وی در روزگار امیر مظفر ( 1860-1870 م ) در بخارا مورد توجه شاه قرار گرفت و به مقام ومنصبی دست یافت. وی در سال 1870 م در بخارا دار دنیا را ترك گفت و در همانجا به خاك سپرده شد. این شعر از او نقل شده است:

بخور می در گلستان تا گشاید عارضت گل گل                       همی نالیم از شوق گل رویت من وبلبل

رسوم می كشان آموز غیرت كن صراحی را                          دهد پیر مغان كم تر به مرد كم تحمل مل

به همت می توان از قطره قلزم را عیان كردن                       كه گردد كار جزئی پیش مردان توكل كل

رود تا غلغل طبل تو بر افلاك تا محشر                                سحر انداز آن هم در صف كرّ و بیان غلغل

رماند همچو آهو مردمان را نالة مقبل                                  پری را می زند ازشیشة من چار قل قلقل

حسین بن علی بیهقی هروی

حسین بن علی بیهقی هروی ملقب به كمال الدین مشهور به واعظ كاشفی، از مشایخ و اندیشمندان بزرگ قرن نهم هجری است. تاریخ تولدش دقیقاً مشخص نیست. او یكی از فضلا،  نویسندگان وشعرای بزرگ هرات می باشد. در وعظ و خطابه از توانمندی خاصی برخوردار بود . درمحافل ومجالس بزرگ به خطابه وسخنرانی می پرداخت.در علوم فقه، تفسیر، حدیث، ریاضی،تاریخ،تصوف ،اخلاق و خط از علمای بزرگ عصر خود به شمار می رفت. حدود 37 كتاب به صورت چاپی و خطی در این مضامین از او به یاد گار مانده است. در تصوف از سلوك نقشبندیه پیروی می نمود و از حمایت ها والطاف امیر علی شیرنوایی بهره مند بود و نزد سلطان حسین محترم شمرده می شد.  واعظ كاشفی در سرودن شعر نیز مهارت كامل داشت. شعر را با قوت تمام می سرود. وی در سال 910 ه. ق در شهر هرات دار دنیا را ترك گفت و به جاویدانگان پیوست. این هم نمونه ای از سروده های او كه باهم می شنویم:

رهروان دركار وما از كار خود غافل هنوز                     همرهان رفتند وما خوش خفته در منزل هنوز

چابكان گام وفا در ملك جان ودل زده                        ما زروی كاهلی در بند آب و گل هنوز

اهل دل از قعر بحر آورده گوهر ها به دست                  خاكساران طبیعت مانده بر ساحل هنوز

قامتش درجلوة ناز است و كوته همتان                         همچنان برشیوة سرو چمن مایل هنوز

گشته مجنون همدم لیلی به خلوتگاه انس                     مردم نظارگی را چشم برمحمل هنوز

گشته صرف قال وقیل مدرسه عمر عزیز                   دركتاب اصل حل ناگشته یك مشكل هنوز

"كاشفی!" در حیرتم كز نشئة ساقی عشق                 عالمی بی خود شدند ومحتسب غافل هنوز

 

نوع مطلب : شاعران معاصر، 
برچسب ها : معرفی شاعران معاصر،
لینک های مرتبط :
‏‎ ‎حنیفه قربانی
شنبه 21 دی 1392
پنجشنبه 28 شهریور 1398 06:53 ق.ظ
Your one-stop shop to Asia's greatest sex location, find
Tokyo Escorts, Brothels, Sexual Rubs, Blowjob Bars, Reel Clubs, Intercourse Services and a lot more!
چهارشنبه 13 شهریور 1398 01:02 ب.ظ
thank you considerably this web site will be official
and also laid-back
پنجشنبه 7 شهریور 1398 01:02 ب.ظ
"We should build to a new crescendo, cheri," he said. "Therefore we may have an ending which will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled up with lust, as well as soft
skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I'd been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide
between my sensitive lips. I felt the top of his
cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and I want
to him to thrust into me hard. Instead he retracted and slid his hardness back around
my clit.

I had been aching to obtain him inside, and I could tell that
his really need to push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to enhance mine, and I knew the sensation of my wet pussy lips
for the head of his cock was getting excessive both for of us."Allow the finale begin," he said, and then he
slid the tip of his cock inside me.

Both of us gasped as they held his cock there for any moment.

I contracted my pussy in order to him further inside, and
he threw his return within the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and each and every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful the way it filled me,
but I needed everything inside me. I rolled aside and rested my leg against his shoulder,
and he plunged his cock completely in.
جمعه 25 مرداد 1398 06:39 ب.ظ
The ads are controlled by the many binding laws with the State of Israel.
چهارشنبه 23 مرداد 1398 05:18 ب.ظ
Hey this is omewhat oof off topic but I was wondering if blogs uuse
WYSIWYG editors oor if you have to manually code with HTML.
I'm startong a blog soon buut have no coding skills so I wanted to
get advice frrom someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
جمعه 11 مرداد 1398 02:09 ب.ظ
It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I've read this post and if I could I desire to suggest you
few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this
article. I wish to read more things about it!
یکشنبه 6 مرداد 1398 10:55 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region, find in a few
minutes a villa rented by city, many different
شنبه 5 مرداد 1398 03:11 ق.ظ
Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shwll and gave itt
to my 4 year old daughter and saidd "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the
shell to her eaar and screamed. There was a heermit
crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
LoL Iknow this is totally off topic but Ihhad to
tell someone!
شنبه 5 مرداد 1398 02:38 ق.ظ
Normally I doo not learn post on blogs, but I wish to say that this write-up
very compelled me tto check out and do it! Your writing
taste has been amazed me. Thank you, very great article.
پنجشنبه 3 مرداد 1398 03:50 ب.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find in a few minutes a villa for
rent by city, many different rooms lofts and
villas. Be stunned at the photos and information that they have to offer you.
The site is a center for every person the ads inside field, bachelorette
party? Have fun with a friend who leaves Israel? Regardless of
the rationale you must rent a villa for a future event or perhaps
friends recreation suitable for any age. The website
is also the middle of rooms through the hour, which has
already been another subject, for lovers who are searhing for a deluxe room equipped for discreet entertainment using a spouse or lover.
Regardless of the you are looking at, the 0LOFT website constitutes a
try to find you to find rentals for loft villas and rooms
throughout Israel, North South and Gush Dan.
پنجشنبه 3 مرداد 1398 11:24 ق.ظ
Nice post
https://flipflopdirect.com
سه شنبه 1 مرداد 1398 11:42 ق.ظ
thanks a lot this site is actually elegant plus laid-back
سه شنبه 1 مرداد 1398 10:01 ق.ظ
Very very nice post thank you so much admin

https://capitalsmartcityisb.com.pk

شنبه 29 تیر 1398 09:16 ب.ظ
appreciate it lots this website is definitely professional in addition to
simple
جمعه 28 تیر 1398 07:51 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region,
find in a few minutes a villa for rent by city,
a number of rooms lofts and villas. Be stunned at the wonderful pictures and information that the
site has to make available you. The website is a center for all of you the
ads in the field, bachelorette party? Play with someone who
leaves Israel? It doesn't matter what the key reason why you need to rent a villa for a potential event or maybe
a bunch recreation ideal for any age. The site is also the middle of rooms through the
hour, which is another subject, for lovers who are trying to find
a luxurious room equipped for discreet entertainment which has a
spouse or lover. No matter what you are searching for, the 0LOFT website produces a try to find you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and
Gush Dan.
یکشنبه 23 تیر 1398 07:15 ق.ظ
You made some really good points there. I checked on the internet for
more information about the issue and found most people will go along with your views on this
web site.
یکشنبه 23 تیر 1398 02:06 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find during first minutes a
villa to rent by city, a variety of rooms lofts and villas.
Be impressed by the pictures and data that the site
has to present you. The website is a center for you
all the ads within the field, bachelorette party? Use a pal who leaves Israel?
Regardless of the rationale you must rent a villa for
the two event or simply a bunch recreation suitable for any age.
The website is also center of rooms from the hour, which has already
been another subject, for lovers who are
trying to find an opulent room equipped for discreet entertainment using a spouse or lover.
No matter what you are looking for, the 0LOFT
website makes a find you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel,
North South and Gush Dan.
پنجشنبه 20 تیر 1398 07:52 ب.ظ
"We should build to an alternative crescendo, cheri," he said.
"And we can have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were packed with lust, and also the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended
effect. I'm feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my
sensitive lips. I felt the top of his cock push agonizingly at the entrance
of my pussy, and Needed him to thrust into me hard.
Instead he pulled back and slid his hardness back up to my clit.


I was aching to possess him inside, and I really could tell
that his ought to push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to match mine, and I knew the sensation of my wet
pussy lips around the head of his cock was getting a lot both for of us.


"Enable the finale begin," he stated, anf the husband slid the tip of his cock inside me.The two of us gasped because held his cock there for a moment.
I contracted my pussy to drag him further inside, and that he threw his return for the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his
cock inside me, with each time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful as it filled me, but Needed all
of it inside me. I rolled aside and rested my leg against his shoulder, anf the husband plunged his cock entirely in.
چهارشنبه 19 تیر 1398 06:12 ق.ظ
Magnificent goods ffrom you, man. I've understand your stuff previous too and yoou are just
too magnificent. Iactually like what you've acquired
here, certainly like what you're stating and the way
iin which you say it. You mke it entertaining and you
still take care of to keep it smart. I can't wait to read far more
from you. Thiis is actually a great website.
دوشنبه 17 تیر 1398 04:52 ق.ظ
Sexy2call Quick search and acquire the most up-to-date results Locate a massage escort girl,
discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. In search
of escort girls? Discrete apartments? Make a quick search by region
جمعه 14 تیر 1398 02:35 ب.ظ
Hmm iss anyone else experiencing problems witth the images on this blog loading?
I'm trying to determine if its a problem oon my end or
if it's the blog. Any responses would be greatly appreciated.
چهارشنبه 12 تیر 1398 03:10 ق.ظ
Sexy2call Quick search and find the latest results Discover a massage escort girl,
discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. In search of escort girls?

Discrete apartments? Produce a quick search by region
سه شنبه 11 تیر 1398 10:33 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. They're
well built, with incredible arms along with a chest that sticks out
about this sweater. We're standing in the front of each other speaking about
our everyday life, what we wish money for hard times, what we're looking for on another person. He starts telling me that they have been rejected loads
of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have faith that He
smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens for an excuse right.
But let me know, you would not reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you today?' he stated as I am nearer to him and kiss him.

‘The next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I enjoy the way you think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my rearfoot in the leg, massaging it slowly. ‘So what can you enjoy in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone discussion what you want. Someone who won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid of attempting new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when attemping something totally new, especially in regards to making something totally new in the bed room ', I intimate ‘And I like girls that are direct, who cut over the chase, like you only did. To be
honest, that's a huge turn on.
یکشنبه 9 تیر 1398 09:07 ب.ظ
Sexy2call Quick search and have up to date results
Get a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and
indulgent recreation. Trying to find escort girls? Discrete apartments?
Make a quick search by region, the most
significant portal in Israel for discreet apartments and escort girls,
a variety of youth ads that offers you service and guidance
you did not know, research by city in order to find the
dream girl for the indulgence, business meeting? Ads usually do not include
and or provide and or encourage and or imply the
provision of sexual services. The ads are governed by all of the binding laws of the State of
Israel.
یکشنبه 9 تیر 1398 09:19 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's developing a
cappuccino. He's handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen. He's quality, with incredible arms and also a
chest that stands out within this sweater. We're standing before of each other talking
about people, what we really wish for for the future, what we're
in search of on another person. He starts saying that she has been rejected a great
deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I don't know. Everything happens for an excuse right.
But figure out, can you reject me, can you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you right now?' he explained as I recieve closer to him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, simply do it.' I reply.

‘I like how you would think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my heel bone in their leg, massaging it slowly. ‘What exactly do that suits you in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone to know what they have to want. A person who won't say yes simply because I said yes. Someone who's not scared of attempting something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when attemping new stuff, especially on the subject of making something mroe challenging in the bed room ', I intimate ‘And I really like girls who are direct, who cut in the chase, like you recently did. To get
honest, this is a huge turn on.
شنبه 8 تیر 1398 07:07 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's using a cappuccino. They are handsome.
Brown hair slicked back, glasses that suit his face, hazel eyes and the
prettiest lips I've seen. He is nice, with incredible arms plus a chest that shines on this sweater.
We're standing right in front of each other speaking about how we live,
what we want for future years, what we're trying to find on another person. He starts saying
that he's been rejected a great deal of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I believe that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I don't know. Everything happens for reasons right.
But inform me, can you reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you right now?' he explained as I get more detailed him and kiss him.

‘When don't ask, just do it.' I reply.

‘I love how you would think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my rearfoot as part of his leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you like girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone you never know what you want. A person who won't say yes simply because I said yes. Someone who's not scared when trying a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when you try a new challenge, especially in regards to making interesting things in the sack ', I intimate ‘And I enjoy females who are direct, who cut with the chase, like you merely did. To generally be
honest, that's a huge turn on.'
جمعه 7 تیر 1398 08:10 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find during first minutes
a villa rented by city, a number of rooms lofts and villas.
Be astounded by photographs and knowledge that they have to
offer you you. The website is a center for all of you the ads inside
دوشنبه 3 تیر 1398 07:40 ق.ظ
"We should build to a different one crescendo, cheri," he said.

"And we all are going to have an ending that will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, as well as the soft
skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I was feeling a stronger arousal now as I felt his cock
slide between my sensitive lips. I felt the top of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and
I desired him to thrust into me hard. Instead he retracted and
slid his hardness back about my clit.

I used to be aching to acquire him inside, and
I could tell that his ought to push that wonderful hard
cock inside me was growing. His moans grew to fit mine,
and I knew the sense of my wet pussy lips within the head of his cock was getting a lot for both of us.


"Let the finale begin," he explained, and he slid the tip of his
cock inside me.

The two of us gasped as they held his cock there for any moment.

I contracted my pussy in order to him further inside, and then he threw his
head back at the sensation. Inch by excruciating inch he pushed
his cock inside me, with each time I squeezed my pussy around him.

His cock felt wonderful the way it filled me,
but I desired all this inside me. I rolled sideways
and rested my leg against his shoulder, anf the husband plunged his cock all the way up in.
یکشنبه 2 تیر 1398 06:18 ق.ظ

Very good data. Appreciate it!
cialis soft tabs for sale cialis 5mg cialis usa cost cialis lilly tadalafi tadalafil buy cialis uk no prescription buy cialis online nz cialis 20 mg cut in half venta de cialis canada only now cialis for sale in us
شنبه 1 تیر 1398 01:42 ب.ظ

Awesome knowledge. Regards.
how much does a cialis cost cialis 20 mg cost cialis prezzo in linea basso cialis 20mg preis cf rx cialis para comprar import cialis generic low dose cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis 200 dollar savings card achat cialis en suisse
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی